Kroppen, udelivet, musikken og kreativiteten

Hvad gør vi?

Fristedet arbejder hele tiden med at tilvejebringe de bedste muligheder for, at børnene udvikler sig både personligt og socialt.

Fristedet har egen legeplads, men benytter også skolens områder som fx NaturVærket, skoven og Hallen, så der skabes de bedste forudsætninger for leg og motorisk udvikling. Endvidere giver vi mulighed for at klippe, tegne, male, klistre og andre kreative ting, så også finmotorikken udvikles.

Natur er et af Fristedets fokusområder. Vi er ude hver dag, og benytter ofte naturen i vores kreative forløb. De enestående udendørsmuligheder danner en naturlig ramme om børnehavens udeliv og børnenes leg, så de kan være undersøgende, undrende og eksperimenterende i naturen.

Musik og bevægelse er en vigtig del af hverdagen. Vi arbejder med rytmik, sanglege, bevægelse, sang og kor. Hver uge får vi besøg af en af skolens musiklærere for at give børnene oplevelser af glæden ved kor og instrumenter. Børnene stifter bekendtskab med musikkens virkemidler og møder traditionelle børnesange fra den danske sangskat.

Skabende og kreative arbejdsformer præger i det hele taget børnehavens virke, og der arbejdes med mange kunstneriske udtryksformer.

”Det levende ord” er en vigtig del af de grundtvig/koldske værdier. I Fristedet arbejder vi – på samme måde som i friskolen – med at give børnene gode historier og styrke deres fantasi og forestillingsevne. Endvidere udvikles børnenes fortælleevne ved at skabe trygge rammer, så de tør stå frem og fortælle selv.

Legen er børnenes vigtigste ”arbejde”. Igennem leg bearbejdes oplevelser og indtryk, derfor vægter vi tid til fordybende leg højt.

Pædagogiske læreplaner

Fristedet benytter pædagogiske læreplaner som et værktøj i årsplanlægning, dagligdag og aktiviteter. Læreplanerne, der omfatter seks temaer, skal være med til at sikre, at der er fokus på børnenes alsidige udvikling. Det er dog vigtigt, at der i børns dagligdag er plads til det mål-løse, til fri leg og livsglæde. I det foregående afsnit beskrives, hvordan der arbejdes med nogle af temaerne fra læreplanerne, som også omfatter.

Alsidig personlig udvikling

I børnehaven lægger vi vægt på det enkelte barns udvikling og personlighed. Vi sætter pris på og arbejder bevidst med at bevare forskelligheden hos børnene. Det gør vi bl.a. ved at opmuntre børnene, ved at gøre dem trygge, vække nysgerrighed og styrke koncentration. Vi tror på, at barnets kompetencer udvikles bedst gennem omsorg og anerkendelse.

Social udvikling

Vi arbejder med at styrke børnenes sociale forudsætninger ved at guide dem i at hjælpe hinanden, have empati, forståelse og respekt og accept af forskellighed. Vi søger at skabe rum til, at hvert barns mening har værdi i en demokratisk proces. På den måde øver de sig i at være livsduelige. Det gøres bl.a. i projektarbejde, konflikthåndtering og ved fælles beslutninger.

Kommunikation og sproglig udvikling

Børnenes sproglige udvikling er en central del af børnehavens fokus. Gennem rim og remser, sang og at lytte til hinanden styrkes ordforråd og kommunikationsevne. Det sker bl.a.gennem arbejdet med former, farver, begreber, mængder, tal og bogstaver; igennem spil, projekter og daglig samtale.

Børnehaven Fristedet ligger på naturskolens grund, hvor skolen råder over 12 tdr. land jord med skov og sø.

Anerkendende voksne

De faglige og menneskelige egenskaber der beskrives i friskolens afsnit, gælder naturligvis også i børnehaven. Vi lægger vægt på, at vores dygtige og kompetente medarbejdere er gode rollemodeller, der møder børn og forældre på en anerkendende, imødekommende og åben måde præget af nærvær og omsorg. I et trygt fællesskab skal børnene lære og opleve ligeværd, tillid og respekt, så de passer godt på hinanden og omgivelserne.

Alle børn kan have stunder eller perioder, hvor livet er uoverskueligt og følelserne er sårbare. I Fristedet søger vi at skabe rammer og muligheder for, at barnet kan deltage i dagligdagen med de ressourcer, de rummer.